Kurumsal » Eğitim Anlayışımız

Bilgi Küpü Eğitim Kurumları


Eğitim Anlayışımız

BİLGİ KÜPÜ KOLEJİ 5 temel üzerine oturtulmuştur ;

1 - Tüm paydaşların (Öğrenci – Veli – Öğretmen - Diğer) severek geldikleri, keyifli ve mutlu oldukları, sevgi-saygı-güven çerçevesinde iletişim kurdukları, kendilerini güven içinde ve değerli hissettikleri bir okul.

2 - Öğrencilerimizin akademik olarak kapasiteleri ile doğru orantılı , bilinçli ve hedefli bir şekilde  maksimum ba-şarıya ulaştırılacakları, ezberci ve geçici öğrenme ile değil, aktif ve kalıcı öğrenme ile eğitim alacakları bir okul.

3 - Öğrencilerimizin anaokulundan başlayarak İngilizce’ yi  severek, doğru yöntem ve tekniklerle öğrendikleri,  akıcı konuşarak kendilerini ifade edebildikleri, ayrıca 2. ve 3. yabancı dil eğitimi aldıkları (Almanca – İspanyolca), 1.sınıfta haftada 15 saat ve 5.sınıfta haftada 18 saat İngilizce dersi ile hazırlık programı uygulanan bir okul.

4 - Öğrencilerimizin özellikle yetenek dersleri ve seçmeli derslerle (Piyano – Keman – Gitar – Yan Flüt –  Yüzme – Drama – Satranç – Dans – Akıl oyunları – Değerler Eğitimi vb.) ilgi ve yeteneklerini keşfederek geliştirdikleri,  her öğrencisinin kendisi için en doğru branşta bir sanat ve spor dalı ile çalıştıkları bir okul.

5 – Etkin rehberlik ve koçluk çalışmaları ile öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, doğru hedef ve bilinçle çalıştıkları, karekter ve kişiliklerini sağlam bir temel üzerine oluşturdukları, kendilerine – ailelerine – ülkelerine – dünyaya – tüm insanlığa faydalı, özgüven sahibi, kendini ifade eden, sosyal yönü ve iletişimi güçlü, güzel ahlaklı bireyler olarak yetiştikleri bir okul.

PYP Nedir ?  PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlamakta ve aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. PYP de Öğrencilerin Öğrenme Sonuçları :  Sorgular  Doğal merakları desteklenmektedir. Amaçlı, yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerileri kazanmışlardır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk almaktadırlar ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca devam edecektir.  Düşünür  Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı bir şekilde uygulamak konusunda inisiyatif kullanmaktadırlar.  İletişim Kurar  Matematik sembollerinden oluşan dil de dahil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden emin bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve ifade edebilmektedirler.  Risk alır  Tanımadıkları durumlara korkusuzca yaklaşmaktadırlar ve yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak güvene ve bağımsızlığa sahiptirler. Cesurdurlar ve inandıkları şeyleri savunma konusunda seslerini duyurmaktan çekinmemektedirler.  Bilgilidir  Okullarımızda global ilgiye ve öneme sahip temaları araştırmaya vakit ayırmışlardır. Bunu yapmakla, önemli bir bilgi birikimi edinmişlerdir.  İlkelidir  Ahlaki mantığın ilkelerini oldukça iyi kavramışlardır. Dürüst ve doğrudurlar ve adalet ve hak duygularına sahiptirler.  Duyarlıdır  Başkalarının gereksinim ve duygularına duyarlılık göstermektedirler. Eylem ve hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptirler.  Açık Fikirlidir  Diğer bireylerin ve kültürlerin görüş, değer ve geleneklerine saygılıdırlar ve çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve göz önüne almaya alışkındırlar.  Dengelidir  Fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişisel sağlığın önemini anlamaktadırlar.  Öğrenmelerini tekrar gözden geçirip değerlendirirler  Kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirmekte ve güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı şekilde analiz etmektedirler.      PYP’de okulun öğretim programı, okulun sorumluluğunu üstlendiği tüm akademik ve akademik olmayan öğrenci etkinliklerini kapsamaktadır çünkü bu çalışmaların tümü öğrencinin öğrenimini etkilemektedir. Program ayrıca anlama çabası, gerekli bilginin ve becerilerin edinimi, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergileme fırsatının sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. PYP bu dengenin sağlanması açısından 5 temel ögeyi ön plana çıkarmaktadır:  •1. Kavramlar •2. Bilgi •3. Beceriler •4. Tutumlar •5. Davranış Kavramlar – Öğrencilerimizden neleri anlamalarını istiyoruz?  Öğretim programında sekiz kavram mevcuttur. Bu kavramlar şunlardır:  •Şekil  •İşlev  •Sebep-sonuç  •Değişim  •Bağlantı  •Bakış açısı  •Sorumluluk  •Dönüşümlü düşünce Bilgi – Öğrencilerimizin neleri bilmelerini istiyoruz?  PYP sabit bir öğretim programı oluşturmak yerine temalar – bilgi alanları belirlemiştir. Bu temalar – bilgi alanları:  •Tüm öğrenciler ve tüm kültürler için önem taşımaktadır, •Öğrencilere, insanoğlunun durumunu anlamak açısından gerçekten önemli olan bilgileri araştırma fırsatı vermektedir, •Geleneksel bilim dallarını oluşturan bilgi alanlarını ele almakta, fakat bunları söz konusu bilim dallarının sınırlarını aşan bir şekilde sunmakta, ve böylece disiplinler-üstü planlamayı ve öğretimi kolaylaştırmaktadır; •Öğrencinin eğitimi içerisinde tekrar tekrar gündeme gelecektir ve bunun sonucunda okul-öncesinden ilköğretim ikinci kademe eğitimine kadar belirli bir öğretim programı içeriği oluşacaktır. •Okulun içerik çerçevesi veya sorgulama programı, bu temaların ve öğrencilerin öğrenme sonuçlarının yapısı etrafında organize edilmektedir. Aşağıdaki listede her bir temada yaşamla ilgili büyük bir sorunun, önemli bir fikrin nasıl ele alındığı görülmektedir.  Temalar  Biz kimiz  Sorgulanan konular: Kişinin kendi doğası, inançlarımız ve değerlerimiz, kişisel sağlığımız (fiziksel, ruhsal, sosyal), ailemiz, arkadaşlarımız, toplumlar ve kültürler, haklarımız ve sorumluluklarımız ve insan olmanın anlamı. Yer ve zaman olarak neredeyiz  Sorgulanan konular: Zaman ve uzam içerisindeki yerimiz; tarihimiz ve coğrafyamız, yerel ve küresel bakış açılarından tarihimiz ve coğrafyamız; fiziksel ve ruhsal yuvamız ve yolculuklarımız; insanoğlunun büyük keşifleri, seyahatleri, göçleri; insanoğlunun başarıları ve bireylerin ve medeniyetlerin katkıları; insanlığın inişleri ve çıkışlar, ırkımızın durumu. Kendimizi nasıl ifade ediyoruz  Sorgulanan konular: Kendi doğamızı, fikirlerimizi, hislerimizi, inançlarımızı ve değerlerimizi dil ve sanat vasıtası ile nasıl ifade ettiğimiz.  Dünyanın işleyişi nasıldır  Sorgulanan konular: Fiziksel ve maddesel dünya; doğal ve insan yapısı olgular; bilim ve teknoloji dünyası.  Kendimizi nasıl organize ediyoruz. Sorgulanan konular: Beşeri sistemler ve toplumlar; iş dünyası, doğası ve değeri; istihdam ve işsizlik ve bunların kişisel ve küresel etkileri.  Gezegeni Paylaşma  Sorgulanan konular: Sınırlı kaynakları diğer insanlarla, diğer türlerle paylaşmaya çalışırken haklarımız ve sorumluluklarımız; bireyler ve toplumlar; insanlar ve hayvanlar; bunların kendi içlerindeki ve aralarındaki ilişkiler.  Beceriler - Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz?  Anlama çabası PYP’nin inançları açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Fakat kavramların anlaşılmasına verilen önem, becerileri geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun fark edilmesini önlememelidir. Anlamın belirginleşmesi ve dolayısıyla bir konunun anlaşılması, öğrencinin çeşitli becerileri kazanması ve kullanması ile tamamlanacaktır. Bu beceriler en iyi, PYP sorgulama ünitelerin sunduğu türde anlamlı durumlar bağlamında geliştirilebilir.  Öğrencilerin amaca uygun bir sorgulama yapabilmeleri, daha sonraki eğitimlerine iyi hazırlanabilmeleri ve okuldan sonraki yaşamları için, temel beceriler olarak nitelenen becerilerin yanı sıra bir çok diğer beceriyi de kazanmaları gerekmektedir. Bu beceriler, bilim dallarının sınırlarını aşan becerileri içermektedir:  Beceriler  Sosyal Beceriler  •Sorumluluğu kabul etme  •Başkalarına saygı  •Başkaları ile beraber çalışabilme  •Çatışmaları çözümleyebilme  •Grup kararı alabilme  •Farklı rollere uyum sağlayabilme  Araştırma Becerileri  •Soru oluşturma  •Gözlem  •Planlama  •Veri toplama  •Verileri kaydetme  •Verileri düzenleme  •Verileri yorumlayabilme  •Araştırma sonuçlarını sunma  Düşünme Becerileri  •Bilgi edinimi  •Anlama  •Uygulama  •Analiz edebilme  •Sentez yapabilme  •Değerlendirme  •Birden farklı bakış açısını aynı anda değerlendirebilme  •Düşünme üzerine düşünme  İletişim Becerileri  •Dinleme  •Konuşma  •Okuma  •Yazma  •Sözlü olmayan iletişim  Kendi kendini İdare Etme Becerileri  •Büyük kas becerileri  •Küçük kas becerileri  •Alan/uzam bilinci  •Organizasyon  •Zaman yönetimi  •Güvenlik  •Sağlıklı yaşam tarzı  •Davranış biçimleri  •Bilinçli seçimler  Tutumlar - Öğrencilerimizden ne hissetmelerini bekliyoruz?  Kavramların, bilginin ve becerilerin önemini bilmekle beraber, PYP bunların uluslar arası bir insan yetiştirmek için tek başlarına yeterli olmayacaklarına inanmaktadır. Bunların yanı sıra çevreye ve öğrenmeye karşı olumlu tutumların geliştirilmesine odaklanmak da son derece önemlidir.  PYP, bazı programlarda olduğu gibi bu tutumların dolaylı yollarla gelişebileceğine inanmamaktadır. Bu tutumları bilinçli bir şekilde, profesyonel bir yaklaşımla ve açıkça yazılı öğretim programımızda belirtmemiz, olumlu tutumları geliştirecek etkinlikler hazırlamamız ve ölçme-değerlendirme stratejilerini oluştururken bu tutumları göz önüne almamız gerekmektedir.  PYP okulların öğrencilerde hangi tutumları geliştirmelerini önermektedir?  Tutumlar  Öğrencilerimizin şu tutumları geliştirmelerini istemekteyiz:  •Değer verme  •Kararlılık/bağlanma  •Kendine güven  •Yardımlaşma  •Yaratıcılık  •Merak  •Kendini başkalarının yerine koyabilme  •İstekli olma  •Bağımsız davranabilme  •Dürüstlük ve adil olma  •Saygı  •Hoşgörü  Davranışlar – Öğrencilerimizin nasıl davranmalarını bekliyoruz?  PYP, uluslar arası eğitimin, sadece tutumları değil, bunun yanı sıra düşünceli ve uygun davranışları da içine katmak için zihinsel becerilerin ötesine geçmesi gerektiğine inanmaktadır. Okullar güç de olsa, bütün öğrencilere davranışlarını seçme, seçtikleri davranışı hayata geçirme ve davranışları üzerinde düşünüp değerlendirme yapma olanağını ve yetkisini verebilirler ve vermelidirler de. Bu şekilde öğrenciler dünyamızda dünyamız için bir fark yaratabileceklerdir. PYP her öğrencinin her yıl böyle bir davranışa geçmeye hakkı olduğunu ve bunun ayrıca her öğrencinin görevi olduğuna inanmaktadır.  BİLGİ KÜPÜ EĞİTİM KURUMLARINDA  PYP  Bilgi Küpü Eğitim Kurumlarında PYP, Milli Eğitimin öğretim programının gereklerine hassasiyet gösterilerek uygulanmaktadır. PYP’nin uluslararası bir program olması kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, laik gençler yetiştirmemize bir engel teşkil etmemektedir. Her ne kadar zorunlu olarak işlenmesi gereken konular varsa da , Milli eğitim bakanlığının öngördüğü tüm üniteler, alanlar-arası geçişler içeren bir sorgulama bağlamı içerisinde ele alınmaktadır. Milli eğitimin öngördüğü üniteler okulun sorgulama programına ve 6 bilgi temasının altına yerleştirilmiş ve öğrencilerin bilgileri ezberlemiş olmak için ezberlemeleri yerine her zaman hayattaki büyük sorulara cevap aramalarına olanak sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.  Bu yolla Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu kıldığı unsurlar birer asgari zorunluluk olarak görülmekte ve PYP’nin yardımıyla bu asgari zorunlulukların üzerine daha zengin ve daha güçlü bir anlam dokusu örülebilmektedir.