Anaokulu » Eğitim Programı


Eğitim Programı

PYP  3-6 Yaş (Primary Years Programme / İlk Yıllar Programı)

PYP Nedir? 

PYP, çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlamakta ve aşağıda belirtilen öğrenme sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

PYP programının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir.

Öğrenenler şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

Sorgular 

Doğal merakları desteklenmektedir. Amaçlı, yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerileri kazanmışlardır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk almaktadırlar ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca devam edecektir. 

Düşünür 

Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı bir şekilde uygulamak konusunda inisiyatif kullanmaktadırlar. 

İletişim Kurar 

Matematik sembollerinden oluşan dil de dahil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden emin bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve ifade edebilmektedirler. 

Risk alır 

Tanımadıkları durumlara korkusuzca yaklaşmaktadırlar ve yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak güvene ve bağımsızlığa sahiptirler. Cesurdurlar ve inandıkları şeyleri savunma konusunda seslerini duyurmaktan çekinmemektedirler. 

Bilgilidir 

Okullarımızda global ilgiye ve öneme sahip temaları araştırmaya vakit ayırmışlardır. Bunu yapmakla, önemli bir bilgi birikimi edinmişlerdir. 

 

İlkelidir 

Ahlaki mantığın ilkelerini oldukça iyi kavramışlardır. Dürüst ve doğrudurlar ve adalet ve hak duygularına sahiptirler. 

Duyarlıdır 

Başkalarının gereksinim ve duygularına duyarlılık göstermektedirler. Eylem ve hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptirler. 

Açık Fikirlidir 

Diğer bireylerin ve kültürlerin görüş, değer ve geleneklerine saygılıdırlar ve çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve göz önüne almaya alışkındırlar. 

Dengelidir 

Fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişisel sağlığın önemini anlamaktadırlar. 

Öğrenmelerini tekrar gözden geçirip değerlendirirler 

Kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirmekte ve güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı şekilde analiz etmektedirler. 

 

PYP’de okulun öğretim programı, okulun sorumluluğunu üstlendiği tüm akademik ve akademik olmayan öğrenci etkinliklerini kapsamaktadır çünkü bu çalışmaların tümü öğrencinin öğrenimini etkilemektedir. Program ayrıca anlama çabası, gerekli bilginin ve becerilerin edinimi, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergileme fırsatının sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.

PYP bu dengenin sağlanması açısından 5 temel ögeyi ön plana çıkarmaktadır: 

• Kavramlar

• Bilgi

• Beceriler

• Tutumlar

• Davranış

Kavramlar – Öğrencilerimizden neleri anlamalarını istiyoruz? 

Öğretim programında sekiz kavram mevcuttur. Bu kavramlar şunlardır: 

•Şekil 

•İşlev 

•Sebep-sonuç 

•Değişim 

•Bağlantı 

•Bakış açısı 

•Sorumluluk 

•Dönüşümlü düşünce

Bilgi – Öğrencilerimizin neleri bilmelerini istiyoruz? 

PYP sabit bir öğretim programı oluşturmak yerine temalar – bilgi alanları belirlemiştir.

Bu temalar – bilgi alanları: 

•Tüm öğrenciler ve tüm kültürler için önem taşımaktadır,

•Öğrencilere, insanoğlunun durumunu anlamak açısından gerçekten önemli olan bilgileri araştırma fırsatı vermektedir,

•Geleneksel bilim dallarını oluşturan bilgi alanlarını ele almakta, fakat bunları söz konusu bilim dallarının sınırlarını aşan bir şekilde sunmakta, ve böylece disiplinler-üstü planlamayı ve öğretimi kolaylaştırmaktadır;

•Öğrencinin eğitimi içerisinde tekrar tekrar gündeme gelecektir ve bunun sonucunda okul-öncesinden ilköğretim ikinci kademe eğitimine kadar belirli bir öğretim programı içeriği oluşacaktır.

•Okulun içerik çerçevesi veya sorgulama programı, bu temaların ve öğrencilerin öğrenme sonuçlarının yapısı etrafında organize edilmektedir.

 

Aşağıdaki listede her bir temada yaşamla ilgili büyük bir sorunun, önemli bir fikrin nasıl ele alındığı görülmektedir. 

 

Beceriler - Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz? 

Anlama çabası PYP’nin inançları açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Fakat kavramların anlaşılmasına verilen önem, becerileri geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun fark edilmesini önlememelidir. Anlamın belirginleşmesi ve dolayısıyla bir konunun anlaşılması, öğrencinin çeşitli becerileri kazanması ve kullanması ile tamamlanacaktır. Bu beceriler en iyi, PYP sorgulama ünitelerinin sunduğu türde anlamlı durumlar bağlamında geliştirilebilir. 

Öğrencilerin amaca uygun bir sorgulama yapabilmeleri, daha sonraki eğitimlerine iyi hazırlanabilmeleri ve okuldan sonraki yaşamları için, temel beceriler olarak nitelenen becerilerin yanı sıra bir çok diğer beceriyi de kazanmaları gerekmektedir. Bu beceriler, bilim dallarının sınırlarını aşan becerileri içermektedir: 

Beceriler 

Sosyal Beceriler 

•Sorumluluğu kabul etme

•Başkalarına saygı                            

•Başkaları ile beraber çalışabilme 

•Çatışmaları çözümleyebilme                               

•Grup kararı alabilme                      

 •Farklı rollere uyum sağlayabilme 

Araştırma Becerileri 

•Soru oluşturma                                                         

•Gözlem                                                  

 •Planlama 

•Veri toplama                                                              

•Verileri kaydetme                             

•Verileri düzenleme 

•Verileri yorumlayabilme                                       

•Araştırma sonuçlarını sunma 

Düşünme Becerileri 

•Bilgi edinimi                                                               

•Anlama                                                  

•Uygulama 

•Analiz edebilme                                                        

•Sentez yapabilme                             

•Değerlendirme 

•Birden farklı bakış açısını aynı anda değerlendirebilme                                              

•Düşünme üzerine düşünme 

İletişim Becerileri 

•Dinleme                                                                        

•Konuşma                                              

•Okuma 

•Yazma                                                                          

•Sözlü olmayan iletişim 

Kendi kendini İdare Etme Becerileri 

•Büyük kas becerileri                                               

•Küçük kas becerileri                         

•Alan/uzam bilinci 

•Organizasyon                                                            

•Zaman yönetimi                                

•Güvenlik 

•Sağlıklı yaşam tarzı                                                 

•Davranış biçimleri                            

•Bilinçli seçimler 

 

Tutumlar - Öğrencilerimizden ne hissetmelerini bekliyoruz? 

Kavramların, bilginin ve becerilerin önemini bilmekle beraber, PYP bunların uluslar arası bir insan yetiştirmek için tek başlarına yeterli olmayacaklarına inanmaktadır. Bunların yanı sıra çevreye ve öğrenmeye karşı olumlu tutumların geliştirilmesine odaklanmak da son derece önemlidir. 

 

PYP, bazı programlarda olduğu gibi bu tutumların dolaylı yollarla gelişebileceğine inanmamaktadır. Bu tutumları bilinçli bir şekilde, profesyonel bir yaklaşımla ve açıkça yazılı öğretim programımızda belirtmemiz, olumlu tutumları geliştirecek etkinlikler hazırlamamız ve ölçme-değerlendirme stratejilerini oluştururken bu tutumları göz önüne almamız gerekmektedir. 

PYP okulların öğrencilerde hangi tutumları geliştirmelerini önermektedir? 

Tutumlar 

Öğrencilerimizin şu tutumları geliştirmelerini istemekteyiz: 

•Değer verme                                                             

•Kararlılık/bağlanma                        

  •Kendine güven 

•Yardımlaşma                                                            

•Yaratıcılık                                             

•Merak 

•Kendini başkalarının yerine koyabilme         

•İstekli olma                                         

•Bağımsız davranabilme 

•Dürüstlük ve adil olma                                         

  •Saygı                                                      

•Hoşgörü 

Davranışlar – Öğrencilerimizin nasıl davranmalarını bekliyoruz? 

PYP, uluslar arası eğitimin, sadece tutumları değil, bunun yanı sıra düşünceli ve uygun davranışları da içine katmak için zihinsel becerilerin ötesine geçmesi gerektiğine inanmaktadır. Okullar güç de olsa, bütün öğrencilere davranışlarını seçme, seçtikleri davranışı hayata geçirme ve davranışları üzerinde düşünüp değerlendirme yapma olanağını ve yetkisini verebilirler ve vermelidirler de. Bu şekilde öğrenciler dünyamızda dünyamız için bir fark yaratabileceklerdir. PYP her öğrencinin her yıl böyle bir davranışa geçmeye hakkı olduğunu ve bunun ayrıca her öğrencinin görevi olduğuna inanmaktadır.  

Kim Olduğumuz 

Sorgulanan konular: Kişinin kendi doğası, inançlarımız ve değerlerimiz, kişisel sağlığımız (fiziksel, ruhsal, sosyal), ailemiz, arkadaşlarımız, toplumlar ve kültürler, haklarımız ve sorumluluklarımız ve insan olmanın anlamı.

Kendimizi İfade Etme Yollarımız

Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılğımızdan zevk duyma, yolları, estetik olanı takdir etmemiz.

 

Bulunduğumuz Mekan ve Zaman 

Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel ve sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren nsan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.

Dünyanın İşleyişi

Doğa ve kanunları hakkında sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

 

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama; özgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.

Gezegeni Paylaşmak 

Sorgulanan konular: Sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.